I over 70 år har norske fiskere sverget til Svenskepilk for å få storfisken opp av dypet. Siden 2009 har Sølvkroken kjempet for retten til å registrere Svenskepilk som et eget varemerke. Etter flere runder i rettsvesenet avsa Borgarting lagmannsrett sin dom 14. mars 2016: Svenskepilk kan registreres som et varemerke til fordel for Sølvkroken.

Sterk merkevare

– For Sølvkroken er dette prinsipielt viktig fordi Svenskepilk er en av våre sterkeste merkevarer. Vi har investert og arbeidet med Svenskepilk siden 1978, og opplever det derfor som fortjent at vi også i framtiden får være alene om retten til å bruke vår egen merkevare, sier Geir Mellum, administrerende direktør i Nordic Outdoor AS, som eier Sølvkroken.

SVENSKEPILKSEIER: Geir Mellum i Nordic Outdoor.

– Riktig og naturlig

Han fortsetter:
– Vi er svært glade for at vi har vunnet denne saken, som vi synes minner om tilsvarende saker i media det siste året. For norsk næringsliv er det viktig, riktig og ikke minst helt naturlig, at bedrifter selv får lov til å eie og være alene om å bruke egne merkevarer, som det investeres både tid, penger og arbeidskraft i.

– Medhold på alle punkter

– I 2009 ble vi av Patentstyret nektet varemerkeregistrering til merkenavnet Svenskepilk. Etter flere avslag, har vi nå endelig, etter ankerunde i lagmannsretten, vunnet fram og fått medhold på alle punkter. For Sølvkroken som markedsledende innen produksjon og salg av sportsfiskeutstyr i Norge, er dette en svært viktig seier, uttaler en glad Mellum.

Vilkår for enerett til stede 

Advokat Frode André Moen i Zacco, som var Sølvkrokens prosessfullmektig under rettssaken, mener dommen er en viktig seier både for Sølvkroken og generelt for bedrifter som legger ned omfattende og langvarig innsats for å bygge opp merkevarer. Dommen viser en anerkjennelse av slik innsats, og merkehaver har her fått uttelling ved at retten har funnet at vilkårene for enerett og varemerkeregistrering er til stede. Et spørsmål som det ble prosedert på var om Svenskepilk måtte anses som generisk produktnavn i stedet for et kjennetegn, en type problemstilling som også i andre saker har vært til behandling for domstolene i senere tid (jf. for eksempel POTETGULL og JARLSBERG). Lagmannsretten fant her ikke holdepunkter for at SVENSKEPILK var blitt generisk. Etter sakens omstendigheter var dette en korrekt og fornuftig konklusjon, mener advokat Moen.

Dommen kan i sin helhet leses her (ekstern lenke). 

Kort om sakens sjuårige historie i Patentstyret og rettsvesenet:

I mars 2009 søkte Sølvkroken om å få registrert ordmerket Svenskepilk som varemerke, men Patentstyret nektet merket registrert ved avgjørelse i februar 2013. Nordic Outdoor AS påklaget avgjørelsen til Klagenemda for industrielle rettigheter (KFIR). I 2014 traff de sin avgjørelse; mindretallet ville si ja til registreringen, mens flertallet konkluderte med at merket var uregistrerbart i den ønskede klassen. Nordic Outdoor tok så saken videre til Oslo tingrett, som i 2015 avsa sin dom; staten, ved KFIR, frifinnes. Nordic Outdoor anket dommen til Borgarting lagmannsrett, hvor ankeforhandling ble holdt 3. mars 2016. 14. mars kom dommen: Svenskepilk kan ikke nektes registrert som varemerke for Sølvkroken. Staten ved KFIR (som var ankemotpart) må også betale saksomkostnader for tingretten og lagmannsretten.

Kort om Svenskepilk:

Svenskepilk er et varemerke for et fiskeredskap – en pilk- utviklet av Helge Lanes under andre verdenskrig. Lanes produserte og solgte pilkene frem til 1978, da kjøpte Sølvkroken opp bedriften. Siden den gang har Sølvkroken produsert og solgt Svenskepilk, som i dag er en av Sølvkrokens bestselgere; ikke bare å finne i fiskebåter langs hele Norgeskysten, men også en favoritt blant både yrkes- og fritidsfiskere utenfor Norge. Pilken produseres i høyglanset, rustfritt stål, og den er håndsveiset i kantene for å tåle de tøffeste påkjenningene. Svenskepilk er spesielt effektiv i jakten på stortorsken, men også et godt valg når det fiskes etter arter som hyse, sei og kolje.

Her kan du lese mer om Svenskepilkens historie!